[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Q codes

De Q code is een verzameling van 3 letterige codes, beginnend met de letter Q.
In eerste instantie gebruikt door radio telegrafisten die in morse uitzonden.
Later ook door radio-zend amateurs overgenomen om in spraak de communicatie te vergemakkelijken.
De hier gegeven lijst zijn de meest gebruikte codes voor de zend-amateur en zijn een sub set.

De ITU heeft de volgende reeksen gereserveerd voor specifieke diensten;
QAA-QNZ: de luchtvaartdienst,
QOA-QQZ: de scheepvaartdienst,
QRA-QUZ: is voor alle diensten.

De Q codes maken sinds 2008 geen onderdeel meer van het zend examen.

Code Vraag Antwoord Informeel
QRA Wat is Uw naam (of call sign)? Mijn naam is( of call). Naam
QRB Hoe groot is onze afstand? Onze afstand is …km. Afstand
QRG Wat is mijn juiste frequentie (of van ...)? Uw exacte frequentie (of van ...) is ... kHz (of MHz). Frequentie
QRH Is mijn Frequentie constant? Uw frequentie is niet constant.
QRI Hoe is de leesbaarheid van mijn signaal? De leesbaarheid van uw signaal is.
1: goed,
2: matig,
3: slecht.
QRK Hoe is de leesbaarheid van mijn signaal? De leesbaarheid van uw signaal is
1: slecht
2: gering
3: matig
4: goed
5: zeer goed.
Leesbaar
QRL Bent U bezig? Ik ben bezig (Stoor me aub niet). Druk / bezig
QRM Heeft U last van storing? Ik heb last van storing
1: geen,
2: een beetje,
3: matig,
4: ernstig,
5: extreem.
Storing
QRN Heeft U last van atmosferische storingen? Ik heb last van atmosferische storingen
1: geen,
2: een beetje,
3: matig,
4: ernstig,
5: extreem.
Ruis
QRO Zal ik mijn zendvermogen verhogen. Verhoog uw zendvermogen. Hoog vermogen
QRP Zal Ik het zendvermogen verminderen? Verminder het zendvermogen. Laag vermogen
QRQ Zal ik sneller seinen?. Sein sneller (...woorden per minuut).
QRS Zal ik langzamer seinen?. Sein langzamer (...woorden per minuut). Langzaam CW / QRSS zeer langzaam CW
QRT Zal ik stoppen met seinen? Ik stop met seinen. Ik stop
QRU Heeft u nog iets voor mij ? Ik heb niets voor u.
QRV Bent U klaar om te zenden? Klaar
QRW Zal ik… meedelen dat U hem op …KHz of MHz roept? Deel..a.u.b mee dat ik hem op…KHz of MHz roep.
QRX Wanneer roept U mij weer? Ik zal u weer oproepen om… Standby
QRY Wanneer ben ik aan de beurt? (radio communicatie gerelateerd) Uw beurt is nummer…(of volgens een ander radio communicatie gerelateerde indicatie ).
QRZ Wie roept mij aan? U wordt aangeroepen door ... op ... kHz (or MHz))
QSA Wat is de sterkte van mijn signaal? De sterkte van uw signaal is (of van ... ) is,
1: nauwelijks verstaanbaar,
2: zwak,
3: matig,
4: goed,
5: zeer goed.
QSB Heeft mijn signaal last van fading? Uw signaal heeft last van fading
1: geen,
2: een beetje,
3: matig,
4: ernstig,
5: extreem.
Fading
QSD Zijn mijn signalen verminkt Uw signalen zijn verminkt Verminkte signalen
QSK Kunt u ontvangen tijdens het zenden? Ik kan ontvangen tijdens het zenden. Break in
QSL Wilt U de ontvangst bevestigen? Ik bevestig de ontvangst. Bevestiging of kaart om contact te bevestigen
QSN Hoorde je mij (of ...) op ... kHz (of MHz)? Ik hoorde je (of ...) op ... kHz (of MHz)?
QSO Kunt u werken met…. direct or via relay? Ik kan werken met... direct of via relay. Radio contact
QSP Wilt u doorgeven aan…?. Ik zal doorgeven aan…
QSS Welke frequentie ga je gebruiken? Ik ga ... kHz of ... MHz gebruiken
QST Is er een algemene oproep voor alle radio/zend-amateurs? Hier volgt een algemene oproep voor alle radio/zend-amateurs.
QSU Zal ik zenden en ontvangen op .. kHz ( of ...MHz) Aub zend en ontvang op deze frequentie (... kHz or ... MHz).
QSV Zal ik een serie "V"s geven op deze frequentie (of op ...kHz (of ... MHz))? Geef een serie van "V" op deze frequentie (of op ...kHz (of ... MHz))?
QSW Wilt u op ...kHz (of ...MHz) zenden? Ik ga op ...kHz (of ...MHz) zenden?
QSX Ga je luisteren naar (call sign) op ... kHz( of ...Mhz) Ik luister naar (call sign) op ...kHz (of ... MHz).
QSY Zal ik de frequentie veranderen (naar ... kHz of ...MHz)? Verander aub de frequentie (naar ... kHz of ...MHz).
QSZ Zal ik op een andere frequentie gaan zenden? Ik ga op een andere frequentie zenden.
QTC Heeft u berichten voor mij? Ik heb berichten voor u. Berichten
QTE Wat is de peiling in graden ten opzichte van uw station? of Wat is de peiling in graden ten opzichte van ... (callsign)? Uw peiling ten opzichte van mijn station is ... graden (op ... uur).
of
De peiling van ... (callsign) door ...(callsign) was ... graden (op ... uur)/
QTH Wat is u postitie in latitude en longitude (of een andere bekende lokator indicatie) ?xindicatie Mijn positie is ... latitude ... longitude (of een andere bekende locatie indicatie). Locatie
QTR Wat is de juiste tijd? De juiste tijd is ... Tijd

Q codes (English)

Code Question Answer Informel
QRA What is the name (or call sign) of your station? The name (or call sign) of my station is ... Name.
QRB How far are you from my station? The distance between our stations is ... nautical miles (or km). Distance
QRG Will you tell me my exact frequency (or that of ...)? Your exact frequency (or that of ... ) is ... kHz (or MHz). Frequency
QRH Does my frequency vary? Your frequency varies.
QRI How is the tone of my transmission? The tone of your transmission is
1: good,
2: variable,
3: bad.
QRK What is the readability of my signals (or those of ...)? The readability of your signals (or those of ...) is
1: bad,
2: poor,
3: fair,
4: good,
5: excellent.
Intelligibility
QRL Are you busy? I am busy. (or I am busy with ... ) Please do not interfere. Busy
QRM Do you have interference? I have interference;
1: nil,
2: slightly,
3: moderately,
4: severely,
5: extremely.
Interference
QRN Are you troubled by static noise? I am troubled by static noise
1: nil,
2: slightly,
3: moderately,
4: severely,
5: extremely.
Noise
QRO Shall I increase transmit power? Please increase transmit power. High power
QRP Shall I decrease transmit power? Please decrease transmit power. Low power
QRQ Shall I send faster? Please send faster (... words per minute). High speed CW
QRS Shall I send more slowly? Please send more slowly (... words per minute). Low speed CW / QRSS Very low speed CW
QRT Shall I cease or suspend operation? I am suspending operation. Shut down the station
QRU Have you anything for me? I have nothing for you.
QRV Are you ready? I am ready. Ready
QRW Shall I inform ... that you are calling him on ... kHz (or MHz)? Please inform ... that I am calling him on ...kHz (or MHz)
QRX Shall I standby? / When will you call me again? Please standby. / I will call you again at ... (hours) on ... kHz (or MHz). Stand by
QRY What is my turn? (relates to communication) Your turn is number ...(or according to any other indication - radio commnucation related).
QRZ Who is calling me? You are being called by ... (on ... kHz (or MHz)).
QSA What is the strength of my signals (or those of ... )? The strength of your signals (or those of ...) is ...
1: scarely perceptible,
2: weak
3: average (fairly good),
4: good,
5: very good.
QSB Are my signals fading? Your signals are fading
1: nil,
2: slightly,
3: moderately,
4: severely,
5: extremely.
Fading
QSD Is my keying defective? Your keying is defective. Defective keying
QSK Can you hear me between your signals (while transmitting), and if so can I break in on your transmission? I can hear you between my signals (while transmitting); break in on my transmission. Break in
QSL Can you acknowledge receipt? I am acknowledging receipt. Confirmation or card to confirm contact
QSN Did you hear me (or ...) on ... kHz (or MHz)? I did hear you (or ...) on ... kHz (or MHz).
QSO Can you communicate with ... direct or by relay? I can communicate with ... direct (or by relay through ...). Radio contact
QSP Will you relay a message to ...? I will relay a message to ... .
QSS What working frequency will you use? I will use ... kHz (or MHz).
QST Is there any message for radio-hams? Here follows message for any radio-hams.
QSU Shall I send or reply on this frequency (or on ... kHz (or MHz))? Please send or reply on this frequency (or on ...
kHz (or MHz)).
QSV Shall I send a series of "V" on this frequency (or on ... kHz (or ...MHz))? Please send a series of "V" on this frequency (or on ... kHz (or MHz)).
QSW Will you send on this frquency (or on ...kHz (of ... MHz)? I am going to send on this frequency (or on ...kHz (of ... MHz)?
QSX Will you listen to ... on ... kHz (or MHz)? I am listenin to ... (call signs) on ...kHZ (or ...MHz).
QSY Shall I change transmission frequency (to ...kHz (or MHz))? Please change transmission frequency (to ... kHz (or MHz)). Change frequency
QSZ Shall I send each word or group more than once? Send each word or group twice (or ... times).
QTC How many telegrams (messages) have you to send? I have ... telegrams (messages) for you (or for ...). Message
QTE What is my true bearing from you ? or What is my true bearing from ... (callsing)? Your true bearing from me is ... degrees (at ... hours).
or
Your true bearing of ... (callsign) from ...(callsing) was ... degrees (at ... hours).
QTH What is your position in latitude and longitude (or according to any other indication)? My position is ... latitude, ... longitude. Location
QTR What is the correct time? The correct time is ... hours. TimeReferenties/bronnen:
Morsum Magnificat Q & Z Codebook for the Morse-Telegraphy
VERON Vademecum voor de Nederlandse Radioamateur
Q codes in radio-communication(www.issuu.com)
wiki/Morse