[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Resonatie kringen, filters


Totaal aantal vragen : 6

Vraag 1
Welke frequentiekarakteristiek behoort bij de middenfrequentversterker van een 2-meter band ontvanger?Kies het juiste antwoord:
karakteristiek 1
karakteristiek 3
karakteristiek 4
karakteristiek 2

Vraag 2
Dit pi-filter dat tussen de eindtrap van een zender en de antenne is geschakeld, heeft onder andere als effect dat:Kies het juiste antwoord:
de eindtrap wordt geneutrodyniseerd
overmodulatie wordt voorkomen
het zendvermogen wordt gestabiliseerd
harmonischen worden onderdrukt

Vraag 3
Tussen een zender en de coaxiale voedingslijn naar een meerbanden antenne is een pi-filter opgenomen.

Het doel van dit filter is:Kies het juiste antwoord:
het galvanisch scheiden van de eindtrap van de zender en de voedingslijn
uitsluitend het aanpassen van de zenderuitgang op de belasting
uitsluitend het verzwakken van harmonischen in het uitgezonden signaal
het aanpassen van de zenderuitgang op de belasting èn het onderdrukken van harmonischen

Vraag 4
Dit filter behoort tot een 3,7 MHz zendereindtrap.

Bij een aangesloten belasting van 50 Ω is Z ongeveer:Kies het juiste antwoord:
50 Ω
1.000 Ω
10.000 Ω
10 Ω

Vraag 5
Dit is het blokschema van een FM-relaisstation.

Het filter aan ontvangeringang voorkomt:Kies het juiste antwoord:
lekken van oscillatorsignaal van de ontvanger
blokkering door de draaggolf op 145,6 MHz
ontvangststoring door faseruis van de zender
ontvangst op de spiegelfrequentie