[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1989 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De toezichthoudende ambtenaar geeft schriftelijk aan de radiozendamateur te kennen het amateurstation aan een onderzoek te willen onderwerpen.

De radiozendamateur is:


Kies het juiste antwoord:
niet verplicht hieraan medewerking te verlenen
verplicht om medewerking te verlenen welke nodig is voor keuring van het station
alleen verplicht medewerking te verlenen aan keuring van het amateurstation als blijkt dat dit storing veroorzaakt
gerechtigd om geen gevolg te geven aan het verzoek van de toezichthoudende ambtenaar om het amateurstation te keuren

Vraag 2
Een zendamateur zendt uit in de klasse van uitzending J3E.
Het door de direct met de antenne—inrichting te koppelen trap afgegeven gemiddeld vermogen van de amateurzender,
gerekend over een periode van de hoogfrequent uitgangswisselspanning tijdens het maximum van het modulerende signaal, bedraagt 100 watt.

Volgens definitie is het zendvermogen dan:


Kies het juiste antwoord:
100 W
25 W
400 W
200 W

Vraag 3
De amateurzender is vast ingebouwd in de auto van een radiozendamateur.
De radiozendamateur is verplicht hierbij aanwezig te hebben:


Kies het juiste antwoord:
de beschikking waarbij de machtiging is verleend en het register
het registratiebewijs en het register
een aantekening van de radiozendamateur dat hem machtiging is verleend
het registratiebewijs

Vraag 4
Een radiozendamateur maakt vanuit de auto een radioverbinding. Tot z 'n schrik merkt hij dat hij een zakelijke afspraak niet kan nakomen.
Hij vraagt aan de radiozendamateur met wie hij de verbinding heeft dit telefonisch door te geven.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan
niet toegestaan
toegestaan als het bericht maar zeer kort is en in de directe omgeving geen telefoon aanwezig is
toegestaan als de zakelijke relatie ook radiozendamateur is

Vraag 5
De roepletters PA3RMI worden volgens het spellingsalfabet gespeld als:


Kies het juiste antwoord:
Papa Alfa Drie Radio Mike Italy
Papa Alfa Drie Radio Mike India
Papa Alfa Drie Romeo Mike Italy
Papa Alfa Drie Romeo Mike India